انجام پروژه های سفارشی نرم افزاری

.طراحی سایت

تجهیز و تامین سخت افزاری شرکت ها و سازمان

مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات

طراحی بازی های رایانه ای