گروه نرم افزاری ری‌را با داشتن تیمی جوان و متخصص سعی در ارائه راهکار و خدمات فناوری اطلاعات، مبتنی بر دانش و تکنولوژی روز دنیا را دارد. این گروه از ابتدای سال ۱۳۹۵ با هدف حضور در بازار تولید نرم افزار های سفارشی و طراحی وب سایت تشکیل شده است.
ورود به صنعت بازی‌سازی کشور با توجه به توانایی های تیم ری‌را جزو اهداف آتی این تیم خواهد بود .