از اهداف استقرار سیستم  CRM می توان به موارد زیر اشاره کرد: