گروه نرم افزاری ری را افتخار دارد به عنوان نماینده شرکت راهکارهای نرم افزاری آسمان در استان مازندارن ارائه کننده و پشتیبان نرم افزارهای  اداری مالی نسل سوم مبتی بر خدمات ابری باشد.

برای اطلاعات بیشتر فایل مربوط به اطلاعات سیستم را می توانید دانلود نماید.

دانلود فایل